J.E. de Vries Advies – Hoogeveen

Ik ben een zelfstandig adviseur die is gespecialiseerd in sturingsthema’s rond projecten en programma’s als Portfoliomanagement, Business Case Management, Batenmanagement, Risicomanagement en Quality Assurance. Hulpmiddelen die -mits goed toegepast (!) - kunnen helpen het succes van projecten en programma’s (kortweg projecten) drastisch te vergroten. Daarin is naar mijn ervaring en overtuiging een wereld te winnen.  Dat is wat mij boeit en drijft.

Organisaties staan voor forse uitdagingen zoals het herstellen uit de crisis en meer moeten met minder middelen. Complexe vraagstukken die veelal gestalte krijgen in projecten.  Tegelijkertijd bewijzen onderzoeken keer op keer dat projecten veel succesvoller kunnen en moeten. In het recente rapport van de Commissie Elias is dit nadrukkelijk onderstreept. Er wordt een flink beroep gedaan op de vaardigheden en motivatie van medewerkers en management om de projecten op beheerste wijze hun doelen te laten realiseren. Maar hoe maak je die verwachtingen waar als je zelf logischerwijs niet altijd expert bent op het gebied van projectbeheersing en –besturing? Hoe krijg je als organisatie grip op vragen zoals:

  • Welke projecten leveren de meeste meerwaarde, waaruit blijkt dat en hoe komen we tot goede keuzes ?
  • Waar gaat het in de veelheid van redenen echt om in het beoogde project en is hier op managementniveau overeenstemming over ?
  • In hoeverre staat de zingeving echt centraal in het denken, beslissen en handelen in plaats van de oplossing?
  • Klopt de logische inhoudelijke redenering?
  • Wat is de (integrale) haalbaarheid van een project en waar blijkt dat uit?
  • Hoe zorgen we dat alle betrokkenen goed in positie komen en zijn of haar rol optimaal vervult?
  • Hoe zorgen we voor draagvlak voor wat we echt willen bereiken?
  • Hoe zorgen we voor sturing op het succes en wanneer is het eigenlijk een succes?
  • Hoe zorgen we voor structurele grip op de beheersing van het project?

Waarom J.E. de Vries Advies – Hoogeveen

Mijn ervaring is dat problemen die zich in projecten voordoen juist vaak zijn terug te voeren op deze relatief eenvoudige vragen. Voorbeelden hiervan zijn scopevraagstukken, belangenstrijd, slepende discussies, ontevreden gebruikers of klanten, tegenvallende baten maar ook uitloop in tijd en geld.
De 10 aanbevelingen die de commissie Elias heeft gedaan vormen reeds jarenlang integraal onderdeel van mijn aanpak. De Business Case vervult hierin een sleutelrol. Organisaties maken steeds vaker een Business Case, maar deze blijkt vaak nog van onvoldoende kwaliteit om als fundament en kompas voor het project te dienen en de beoogde effecten daadwerkelijk te realiseren. Mijn kracht is organisaties te helpen aan een permanent kompas in complexe projecten, vandaar dat dit kompas in mijn logo is opgenomen.
Mijn drive en passie zijn gelegen in het succesvol maken van projecten, het oplossen van complexe vraagstukken en de betrokkenen in hun kracht te zetten. De afgelopen jaren heb ik vele organisaties zoals gemeenten, uitvoeringsorganisaties, ministeries, provincies, (grotere) bedrijven en zorgorganisaties geholpen hun projecten succesvoller te organiseren. Met diensten als procesbegeleiding, awareness workshops, opleidingen, trainingen, coaching en review heb ik veelvuldig laten zien hoe het rendement van projecten omhoog vliegt. Tegelijkertijd zorg ik voor duurzame verankering van de manier van werken in de organisatie. Niet op afstand komen tot een lijvig rapport, maar samen met de organisatie bepalen en waarmaken wat echt haalbaar en realiseerbaar is.

Buienradar